logo KDO JSME:
Naše sdružení bylo založeno poté, co jsme šťastně objevili nádherný klášterní areál v Chotěšově (o jeho historii si můžete přečíst zde) a stali se majiteli jeho části - bývalé klášterní užitkové zahrady s domem č.p. 69. Tomu předcházelo několik let intenzivního hledání vhodného místa pro aktivity, kterými bychom chtěli přispět k rozvoji občanské společnosti.

Zakládající členové:
Míla
ak. soch. Miloslava Lukášová
Vystudovala VŠUP, obor Sklo, šperk, drobná plastika. Po škole začala pracovat s hendikepovanými dětmi v Jedličkově ústavu v Praze, později spoluzakládala a několik let pracovala na pozici vedoucí chráněné dílny pro osoby s kombinovaným postižením Letohrádek Vendula v Horním Bezděkově.
Zároveň se věnuje práci v oblasti osobnostního rozvoje a krizové intervence. Několik let pořádá semináře a vyučuje tradiční umělecká řemesla. Velkým koníčkem je pro ni vše, co se týká zahrad a zahradní architektury.
Lubor
Ing. Lubor Šimek
Absolvoval ČVUT, obor Pozemní stavby. Své technické vzdělání a profesi projektanta - statika kombinuje se zájmy v oblasti umění, zejména hudby, architektury, řemesel, psychologie a sociální práce. Na starosti tak má všechny technické záležitosti a realizuje se především v úkolech vyžadujících "mužskou ruku", vedle toho se chce mj. podílet na rozvoji kulturního dění v klášteře. V budoucnu se chce také věnovat několika zvířatům, která v zahradě jistě najdou domov.
Lucka
Lucie Virostková, DiS.
Původem z Moravy, vystudovala sociální práci na VOŠ sociální Ostrava. Profesní zkušenosti má zejména v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním, péče o lidi s mentálním postižením, krizové intervence, dobrovolnictví v hospicové péči a sociální práce.
V současnosti se aktivně věnuje provázení těžce nemocných a umírajících, práci s krizí a sociální práci. Ve sdružení uplatní také své vzdělání a zkušenosti v oblasti projektů a grantů pro neziskový sektor. Jejími dalšími zájmy jsou příroda, ekologie a poznávání nového.
Náplň činnosti našeho sdružení - výňatek ze stanov:
Článek III
Cíl činnosti sdružení
1. Sdružení je založeno za účelem:

a) podpory a realizace činností při rekonstrukci a následné údržbě klášterní zahrady a kláštera v Chotěšově, vedoucích k zachování jejich historické hodnoty a využití kulturního dědictví kláštera a přilehlé zahrady,
b) organizování a pořádání aktivit určených široké veřejnosti – dětem i dospělým, zdravým i handicapovaným, které by dokázaly zaujmout a byly prospěšné psychickému i fyzickému zdraví, napomáhaly relaxaci a současně vychovávaly k zodpovědnosti, k respektování práv druhých a vedly člověka ke zdravějšímu životnímu stylu a ochraně přírody.

2. Cíl sdružení je realizován tím, že sdružení:

ad a)
- shání finanční prostředky na rekonstrukci historických objektů z různých zdrojů,
- zahajuje, organizuje, řídí a aktivně se podílí na stavebních pracích a rekonstrukcích,
- hledá možnosti využití pro obnovené prostory, podílí se na jejich využití vlastními akcemi,
- spolupracuje s odborníky z památkové péče, profesionály z oborů historie, klášterních zahrad a s místními občanskými sdruženími podobného zaměření,
- spolupracuje se státními orgány a organizacemi, s orgány místní správy a samosprávy a s neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí.
ad b)
- pořádá tématické vzdělávací akce, semináře a praktické výcviky zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti, ekologii a volnočasové aktivity,
- poskytuje pomoc a informace v psychosociální oblasti,
- pořádá kulturní akce a projekty na podporu realizace cílů sdružení v souladu s těmito cíli,
- pečuje o klášterní zahradu aktivitami s prvky bio- a ekologického zemědělství,
- vytváří prostor pro zaměstnání lidí s mentálním handicapem na chráněných pracovních místech,
- podporuje komunitní princip života aktivizací a zapojením veřejnosti do projektů sdružení a spoluprací s obdobně zaměřenými organizacemi,
- spolupracuje se státními orgány a organizacemi, s orgány místní správy a samosprávy a s neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí.